Någon anställer en person

Från och med den 1 oktober 2022 tillämpas den nya Lagen om Anställningsskydd.

Följande delar är förändrade:

  • Det är ändrade regler vid uppsägning av arbetstagare på grund av personliga skäl. Vid tvist gällande ogiltigförklarande av uppsägning behöver du som arbetsgivare inte betala ut lön och andra anställningsförmåner. Om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen behöver du dock betala lön även för tiden då tvisten pågick.
  • Förändring i turordningsreglerna (”sist in först ut”). Arbetsgivaren får göra undantag för tre arbetstagare med särskild betydelse för Anställningsformen allmän visstidsanställning försvinner och ersätts av särskild visstidsanställning.
  • Vid inhyrning av arbetstagare via bemanningsföretag ska arbetstagaren erbjudas tillsvidareanställning om de arbetat sammanlagt minst 24 månader under en 36-månadersperiod. Om arbetstagaren tackar nej fortsätter inhyrningen utan ny 24-månadersperiod.
  • Nya regler för omorganisation minskar möjligheten till hyvling (erbjudande om anställning med omreglerad sysselsättningsgrad)
  • Alla anställningar anses vara heltid om inte annat avtalats.

Du kan läsa mer på Verksamt.se